នាយិកាវិទ្យា​ស្ថានចូល​រួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

នាយិកាវិទ្យា​ស្ថានចូល​រួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

នាយិកាវិទ្យាស្ថាន​ចូលរួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

ពិធីតាំងពីព័រណ៍ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិត

#ពិធីតាំងពីព័រណ៍ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិត(Science Fair)

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School