កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

កម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញទន់(Soft Skill)

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

ពិធីតាំងពី​ព័រណ៍​ការងារប្​រឹក្សាតម្​រង់ទិ​សអាជីព(Career Fair)

#ពិធីតាំងពីព័រណ៍ការងារប្រឹក្សាតម្រង់ទិសអាជីព(Career Fair) ​ជាមួយសិស្សានុសិស្សទុតិយភូមិ នៃវិទ្យាល័យ ​ហ៊ុនសែន​ ប្រាសាទបាគង។​
នាយិកាវិទ្យា​ស្ថានចូល​រួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

នាយិកាវិទ្យា​ស្ថានចូល​រួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

នាយិកាវិទ្យាស្ថាន​ចូលរួមក្នុង​ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

ពិធីតាំងពីព័រណ៍ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិត

#ពិធីតាំងពីព័រណ៍ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិត(Science Fair)

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School