វិញ្ញាបនបត្ររយៈពេលខ្លី

១.វគ្គអាហារូបករណ៍១០០%

កម្រិតសិក្សា

វគ្គ / ជំនាញ

ចំនួន

បរិញ្ញាបត្រ

គណនេយ្យ

២០នាក់

២.វគ្គបង់ថ្លៃ

កម្រិតសិក្សា

វគ្គ / ជំនាញ

តម្លៃ

បរិញ្ញាបត្រ

គណនេយ្យ

៤០០$/ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ

ម៉ាឃីតធីង

៤០០$/ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

៤០០$/ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ

វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ(តឆ្នាំទី៣)

៥០០$/ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ

វិស្វកម្មអគ្គិសនី(តឆ្នាំទី៣)

៥០០$/ឆ្នាំ

បរិញ្ញាបត្រ

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល(តឆ្នាំទី៣)

៥០០$/ឆ្នាំ

Information

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនសៀមរាប

School