ប្លក់ Detail

ដំណឹងជ្រើសរើស សិស្សនិស្សិតចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២១-២០២២

វិទ្យាស្ថានសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានមានជ្រើសរើសសិស្ស​សម្រាប់ចូលសិក្សា ជំនាញមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
គណនេយ្យ
សំណង់
អគ្គិសនី


SHARE