ព្រឹត្តិការណ៍ នឹងមកដល់

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាលាត្រូវរៀបចំអោយមាន

វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ ២៨ កុម្ភ ២០២២


ជំនាញ

ចំនួន

ផ្សេងៗ

វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ២០ នាក់អាហារូបករណ៍ ១០០%
គណនេយ្យ២៥ នាក់អាហារូបករណ៍ ១០០%
អគ្គិសនី២៥ នាក់អាហារូបករណ៍ ១០០%